วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“เป็นหลักประกันความยุติธรรม ด้านพิสูจน์หลักฐาน และวิทยาการตำรวจ ที่มีมาตรฐานสากล”

พันธกิจ

พันธกิจ

1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2. รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม

3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม

4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ

5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน

6. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

“ใหม่เทคโน คนกว้างไกล โปร่งใส ตรวจสอบได้”

“Modern Technology, Wide vision Transparency & Verification”

ปณิธาน ศพฐ.4

ปณิธาน ศพฐ.4

“ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องรวดเร็ว โปร่งใส มีมาตรฐาน”

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

           ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ เดิมคือ กองกำกับการวิทยาการ กองบังคับการตำรวจภูธร ๖ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๐๓ มีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานพิสูจน์หลักฐาน งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ และงานทะเบียนประวัติอาชญากร มีแผนกธุรการ แผนกถ่ายรูปและตรวจสถานที่เกิดเหตุ แผนกทะเบียนประวัติอาชญากร แผนกสถิติคดีอาญาและพิพิธภัณฑ์ทางคดี แผนกพิสูจน์หลักฐาน และมีวิทยาการจังหวัดในสังกัดอีก ๖ จังหวัด คือ วิทยาการจังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร

           ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่๑๘) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๐ มาตรา ๔ จัดตั้งสำนักงานวิทยาการตำรวจ โดยการรวบรวมหน่วยงานด้านพิสูจน์หลักฐานและทะเบียนประวัติอาชญากร ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ มาเข้าสังกัด ซึ่งโอน กองกำกับการวิทยาการ กองบังคับการตำรวจภูธร ๖ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒ เป็น กองกำกับการวิทยาการ เขต ๖ กองวิทยาการภาค ๒ สำนักงานวิทยาการตำรวจ

           ในปี ๒๕๔๘ ได้มี พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เป็นกองบังคับการหรือส่วนวิชาการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นผลให้ สำนักงานวิทยาการตำรวจ เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น“สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ”ตามกฎหมายดังกล่าว และเปลี่ยนชื่อ กองกำกับการวิทยาการ เขต ๖ เป็น “ วิทยาการเขต ๒๓ ” ซึ่งขึ้นตรงต่อ กองวิทยาการ ๒ สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน่วยงานในสังกัดคือ งานอำนวยการและทะเบียนประวัติ งานพิสูจน์หลักฐาน งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ และวิทยาการจังหวัดอีก ๕ แห่ง คือ วิทยาการจังหวัดอุดรธานี วิทยาการจังหวัดเลย วิทยาการจังหวัดหนองคาย วิทยาการจังหวัดหนองบัวลำภู และวิทยาการจังหวัดมหาสารคาม

           ต่อมาในปี ๒๕๕๒ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นใน ตร. พ.ศ.๒๕๕๒ ยกเลิกส่วนราชการเดิม และ จัดตั้งส่วนราชการใหม่ ประกอบกับมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ อนุมัติให้ยุบเลิกตำแหน่งต่างๆ ในส่วนราชการเดิมและกำหนด ตำแหน่งให้กับส่วนราชการใหม่ โดยพระราชกฤษฎีกานี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลง ๖ กันยายน ๒๕๕๒ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และ ให้ วิทยาการเขต ๒๓ เป็นหน่วยราชการในสังกัดระดับกองบังคับการ เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ รับผิดชอบการตรวจพิสูจน์หลักฐาน ตรวจสถานที่เกิดเหตุ และงานทะเบียนประวัติอาชญากร ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๔

ผู้บังคับบัญชาสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

ผู้บังคับบัญชาสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ

ผบช.สพฐ.ตร.

พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์

รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑)

พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์

รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒)

พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม

รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓)

พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ

รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔)
ผู้บังคับบัญชาศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4

ผู้บังคับบัญชาศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4

พล.ต.ต.ธีทัต อิ่มทั่ว

ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4

พ.ต.อ.รุตจิรัสย์ ธนัตพรภิญโญ

รอง ผบก.ศพฐ.๔

พ.ต.อ.หญิงนวลละออง จรูญชาติ

นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๔

พ.ต.อ.หญิง ปิยะเนตร ไชยหาญ

นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๔
ผู้บังคับบัญชาสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

ผู้บังคับบัญชาสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง ปี พ.ศ.
พ.ต.อ. ปรีชา จงเจริญ ผกก.วท.บก.ภ.๖  
พ.ต.อ. สมบูรณ์ โพธิผล ผกก.วท.บก.ภ.๖  
พ.ต.อ. สมปอง สุขจำนงค์ ผกก.วท.บก.ภ.๖  
พ.ต.อ. เจริญ สวัสดิภาพ ผกก.วท.บก.ภ.๖  
พ.ต.อ. เอนก เสริมสุวรรณ ผกก.วท.บก.ภ.๖  
พ.ต.อ. ทรงศักดิ์ โสภาจารีย์ ผกก.วท.บก.ภ.๖  
พ.ต.อ. บัณฑิต สิงห์ศิลารักษ์ ผกก.วท.เขต.๖  
พ.ต.อ. วิศิษฐ์ นวขินกุล ผกก.วท.เขต.๖  
พ.ต.อ. อุทิศ สิงห์พันธ์ ผกก.วท.เขต.๖ ๒๕๓๘-๒๕๔๐
พ.ต.อ. หิรัณย์ ชาตตระกูล ผกก.วท.เขต.๖ ๒๕๔๐-๒๕๔๗
พ.ต.อ. จิตศักดิ์ ปิ่นแก้ว ผกก.วท.เขต.๖ ๒๕๔๗-๒๕๔๗
พ.ต.อ. เสรีย์ จันทรประทิน ผกก.วท.เขต.๒๓ ๒๕๔๗-๒๕๔๙
พ.ต.อ. ทับเพชร อามระดิษ ผกก.วท.เขต.๒๓ ๒๕๔๙-๒๕๕๐
พ.ต.อ. กีรติพนธ์ สุวรรณพิชญา ผกก.วท.เขต.๒๓ ๒๕๕๐-๒๕๕๒
พ.ต.อ. ชาติพรรณ โชติช่วง รอง ผบก.ศพฐ.๔ ๒๕๕๒-๒๕๕๓
พ.ต.อ. เสรีย์ จันทรประทิน รอง ผบก.ศพฐ.๔ ๒๕๕๓-๒๕๕๔
พ.ต.อ. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบก.ศพฐ.๔ ๒๕๕๔-๒๕๕๕
พ.ต.อ. บุญชัย ฤาชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.๔ ๒๕๕๕-๒๕๖๒
พ.ต.อ. ณภพ ชุณหกรรณ์ รอง ผบก.ศพฐ.๔ ๒๕๖๒-๒๕๖๓
พล.ต.ต. ธีทัต อิ่มทั่ว ผบก.ศพฐ.๔ ๒๕๖๓-ปัจจุบัน
โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้

กิจกรรม

กิจกรรม

แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ส าหรับข้าราชการต ารวจ
ต่อศาสนิกชนต่างๆ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565

17 มีนาคม 2565 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564

ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564

ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564

ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564

24 มีนาคม 64 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด

ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564

 

สาระสำคัญในสัญญา

สาระสำคัญในสัญญา

2 กุมภาพันธ์ 2565 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุ DNA) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธันวาคม 2564 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนม พร้อมส่วนประกอบฯ ๑ หลัง

21 ธันวาคม 2564 จ้างถมดินพร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินเฉพาะส่วน เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด

25 พ.ย. 2564 จ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด

18 พ.ย. 2564 จ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร

22 ก.ย. 2564 จ้างถมดินพร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินเฉพาะส่วน เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถว ชั้นประทวน - รองสารวัตร พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร

22 ก.ย. 2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุ DNA) จำนวน 8 รายการ

22 ก.ย. 2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุ DNA) จำนวน 8 รายการ

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ กยส.ศพฐ.4

โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(วัสดุ DNA) จำนวน 11 รายการ

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

31 มี.ค.2564 ประกาศขายทอดตลาด รถยนต์บรรทุก 1 ตัน ดัลเบิลแค็ป ของ พฐ.จว.สกลนคร

26 มี.ค.2564 ประกาศขายทอดตลาด รถยนต์บรรทุก 1 ตัน ดัลเบิลแค็ป ของ พฐ.จว.มหาสารคาม

26 มี.ค.2564 ประกาศขายทอดตลาด รถยนต์บรรทุก 1 ตัน ดัลเบิลแค็ป ของ พฐ.จว.มุกดาหาร

11 ม.ค.2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์(วัสดุ DNA)จำนวน ๕ รายการ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(วัสดุ DNA) จำนวน ๕ รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์(วัสดุ DNA)จำนวน ๕ รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(วัสดุ DNA)จำนวน ๕ รายการ

เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุ DNA)จำนวน ๕ รายการ

ร่างขอบเขตของงาน(TOR)

ตารางแสดงวงเงิน

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(วัสดุ DNA)จำนวน ๕ รายการ

เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุ DNA)จำนวน ๕ รายการ

ร่างขอบเขตของงาน(TOR)

ตารางแสดงวงเงิน

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.หนองคาย เลขที่ สพฐ.ตร. 6/2562 (ฉบับที่ 3)

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4

เลขที่ 323 หมู่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

อีเมล์

scdc04document@hotmail.com

โทรศัพท์

043 202 070 ต่อ 116 (ฝ่ายอำนวยการ)

แฟกซ์

043 202 075 ต่อ 108 (ฝ่ายอำนวยการ)