logo
 
space
  สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑
  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒
  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓
  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔
  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๕
  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖
  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗
  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๘
  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙
  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑๐

กลุ่มงานอำนวยการ

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
 
Copyright © 2011 www.scdc4.forensic.police.go.th, All Rights Reserved.