All posts by admin

เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ พ.ต.อ.บุญชัย ฤาชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.๔ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ลานหน้าศูยน์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

page590812
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ข้าราชการตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ


วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๑๙ น. พ.ต.อ.จิรวัชร ธนูรัตน์ นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ จำนวน ๗ นาย ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น

กิจกรรม ๕ ส


วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงานในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ร่วมกันทำกิจกรรม ๕ ส ประจำสัปดาห์ ในบริเวณพื้นที่อาคารศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบการปฏิบัติเข้า Crime Scene เพื่อ ISO 17020


วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบการปฏิบัติเข้า Crime Scene ในคดีเกี่ยวกับทรัพย์และชีวิตของแต่ละพิสูจน์หลักฐานจังหวัดในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ รุ่นที่๑ ตามระบบมาตรฐานงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ISO17020

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ ๑๓


วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ พ.ต.อ.บรรพจน์ กูดอั้ว นวท.(สบ๔) กคพ.ศพฐ.๔ และพ.ต.อ.หญิง ชมพูนุช ไชยโสภณ นวท.(สบ๔) กนฝ.ศพฐ.๔ เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ ๑๓ (The 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering : JCSSE 2016) ซึ่งทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ โดยปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “Machine Learning in the Internet of Things Era” ซึ่ง ศพฐ.๔ ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น