งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ ๑๓


วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ พ.ต.อ.บรรพจน์ กูดอั้ว นวท.(สบ๔) กคพ.ศพฐ.๔ และพ.ต.อ.หญิง ชมพูนุช ไชยโสภณ นวท.(สบ๔) กนฝ.ศพฐ.๔ เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ ๑๓ (The 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering : JCSSE 2016) ซึ่งทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ โดยปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “Machine Learning in the Internet of Things Era” ซึ่ง ศพฐ.๔ ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น