การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบการปฏิบัติเข้า Crime Scene เพื่อ ISO 17020


วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบการปฏิบัติเข้า Crime Scene ในคดีเกี่ยวกับทรัพย์และชีวิตของแต่ละพิสูจน์หลักฐานจังหวัดในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ รุ่นที่๑ ตามระบบมาตรฐานงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ISO17020