จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.๔ จำนวน ๖๒ รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.๔
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี
ประกาศ ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับงานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด จำนวน ๔ ชุด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (DNA) จำนวน ๖ รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (DNA) จำนวน ๕ รายการ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับงานครวจพิสูจน์ยาเสพติด จำนวน ๔ ชุด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับงานครวจพิสูจน์ยาเสพติด จำนวน ๔ ชุด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับตรวจพิจน์สูจน์ยาเสพติด จำนวน ๔ ชุด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณชั้นบนอาคารที่ทำการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองบัวลำภู
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบประวัติอาชญากร ด้วยระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน ๕ เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการตู้เก็บแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือชนิดรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน ศพฐ.๔
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอสำเนาข่าวสารทางราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม สำหรับ ศพฐ.๔
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สำหรับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุและงานตรวจยาเสพติด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาจัดหาวัสดุพิมพ์ลายนิ้วมือ สำหรับหน่วยงานในสังกัด ศพฐ.๔ จำนวน ๑๒ ชุด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับงานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด จำนวน ๔ ชุด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุ DNA) รายการ ชุดน้ำยาวิเคราะห์สารพันธุกรรม จำนวน 9 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุ DNA) รายการ ชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม จำนวน 5 รายการ
ประกาศ ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับงานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด จำนวน ๔ ชุด
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.๔
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.๔ จำนวน ๖๒ รายการ
งบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มี.ค.60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุ DNA) จำนวน ๑๐ รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุ DNA) จำนวน 6 รายการ
งบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เม.ย.60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุ DNA) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีพิเศษ
งบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พ.ค.60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดจ้างบริการสอบเทียบเครื่องมือตรวจยาเสพติด(เครื่อง GC)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟฟ้า (เครื่อง UPS) จำนวน ๘ เครื่อง
งบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิ.ย.60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ประกาศสอบราคาจ้างบริการสอบเทียบเครื่องมือตรวจยาเสพติด (เครื่อง GC)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการพัฒนางานตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยใช้ลายนิ้วมือ พฐ.จว.อุดรธานี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุ DNA) จำนวน ๙ รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุ DNA) จำนวน ๕ รายการ