โครงสร้างหน่วยงาน

ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้

โครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Slide2

โครงสร้างสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

Slide3

โครงสร้างศุนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔
structure

 

พื้นที่รับผิดชอบ

area