ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี

แบบฟอร์มเอกสาร
แบบ ปร.๔
แบบ ปร.๕
แบบ ปร.๖