กิจกรรม ๕ ส


วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงานในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ร่วมกันทำกิจกรรม ๕ ส ประจำสัปดาห์ ในบริเวณพื้นที่อาคารศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบการปฏิบัติเข้า Crime Scene เพื่อ ISO 17020


วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบการปฏิบัติเข้า Crime Scene ในคดีเกี่ยวกับทรัพย์และชีวิตของแต่ละพิสูจน์หลักฐานจังหวัดในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ รุ่นที่๑ ตามระบบมาตรฐานงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ISO17020

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ ๑๓


วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ พ.ต.อ.บรรพจน์ กูดอั้ว นวท.(สบ๔) กคพ.ศพฐ.๔ และพ.ต.อ.หญิง ชมพูนุช ไชยโสภณ นวท.(สบ๔) กนฝ.ศพฐ.๔ เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ ๑๓ (The 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering : JCSSE 2016) ซึ่งทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ โดยปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “Machine Learning in the Internet of Things Era” ซึ่ง ศพฐ.๔ ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.ท.นิรุตติ แสนทวีสุข


วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ   พ.ต.ท.นิรุตติ แสนทวีสุข หัวหน้า พฐ.จว.นครพนม ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๐๐ น.  พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสำหรับข้าราชการที่เสียชีวิต แก่บิดา มารดา และภรรยาของ พ.ต.ท.นิรุตติ แสนทวีสุข  และงานพระราชทานเพลิงศพในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี


วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ข้าราชการตำรวจในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดอดุลยาราม

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุทบทวนความรู้ให้แก่บุคลากร

 

วันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุในสังกัด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ได้ทบทวนความรู้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินมาตรฐาน ISO